کلیه اخبار مرتبط با واژه تکنیکال
تکنیکال! نقشه راه یا سرسره چاه؟!
کمی تأمل لطفاً:

همین عمل ساده، یکی از مهمترین اصول علم تکنیکال را نقض می کند! افراد مختلف با منابع و دیدگاهها و داده های متفاوت به یک نتیجه واحد نرسیده اند. بلکه یک نفر با منابع و داده ها و نگرش خودش به این نتیجه رسیده و با نشر آن، می کوشد دیگران را نیز به همان نتیجه برساند!!
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۶:۰۸